REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KONFERENCJI

 

 1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie on-line znajdującego się przy konkretnym szkoleniu na stronie internetowej autyzm.info. W odpowiedzi osoba zgłaszająca się otrzyma maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje organizacyjne dotyczące szkolenia i nr konta, na które należy dokonać wpłaty całości kwoty należnej za udział w szkoleniu.
 2. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku wpłaty bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem Organizator zwróci dokonane wpłaty w całości. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać drogą mailową wysyłając formularz rezygnacji ze szkolenia na adres info@autyzm.info. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 14 dni Organizator zwraca wpłatę umniejszoną o kwotę 100zł jako pokrycie kosztów organizacyjnych.
 4. Niezgłoszenie rezygnacji lub niepojawienie się na szkoleniu skutkuje brakiem zwrotu dokonanych opłat.
 5. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie i poczęstunek w przerwach kawowych (kawa, herbata, woda, ciastka). Nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia.
 6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji i przekazana w dniu szkolenia.
 7. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, informując o tym niezwłocznie uczestników. W takim przypadku dokonane wpłaty zostaną zwrócone uczestnikom w całości.
 9. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.
 10. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane na szkoleniach. Materiały szkoleniowe przygotowują Prowadzący. Wszelkie związane z tym uwagi uczestników powinny być zgłaszane niezwłocznie Prowadzącemu podczas szkolenia.
 11. Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych, 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym.
 12. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu ze strony uczestnika kursu/szkolenia wyrażonego w formie pisemnej Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych w takcie kursu/szkolenia w celu umieszczenia ich na swojej stronie internetowej, profilach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych.
 13. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wpisaniem adresu mailowego uczestnika do bazy newsletterowej. W każdym momencie można wypisać się z bazy pisząc na adres info@autyzm.info.
 14. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA ADO

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska, ul. Żegiestowska 32/2, 60-466 Poznań, NIP: 7773087254, REGON: 364663684.

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie szkoleń i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku, wykorzystania wizerunku, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  art. 9 ust.2 lit. a RODO),

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.

5) Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią/niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) żądania od Administratora danych Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.