REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KONFERENCJI

 

 1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie on-line znajdującego się przy konkretnym szkoleniu na stronie internetowej autyzm.info. W odpowiedzi osoba zgłaszająca się otrzyma maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje organizacyjne dotyczące szkolenia i nr konta, na które należy dokonać wpłaty całości kwoty należnej za udział w szkoleniu.
 2. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku wpłaty bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem Organizator zwróci dokonane wpłaty w całości. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać drogą mailową wysyłając formularz rezygnacji ze szkolenia na adres info@autyzm.info. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 14 dni Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
 4. Niezgłoszenie rezygnacji lub niepojawienie się na szkoleniu skutkuje brakiem zwrotu dokonanych opłat.
 5. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie i poczęstunek w przerwach kawowych (kawa, herbata, woda, ciastka). Nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia.
 6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji i przekazana w dniu szkolenia.
 7. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, informując o tym niezwłocznie uczestników. W takim przypadku dokonane wpłaty zostaną zwrócone uczestnikom w całości. Organizator nie ponosi kosztów dokonanych za przejazd czy nocleg również w przypadku odwołania szkolenia.
 9. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.
 10. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane na szkoleniach. Materiały szkoleniowe przygotowują Prowadzący. Wszelkie związane z tym uwagi uczestników powinny być zgłaszane niezwłocznie Prowadzącemu podczas szkolenia.
 11. Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych, 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym.
 12. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu ze strony uczestnika kursu/szkolenia wyrażonego w formie pisemnej Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych w takcie kursu/szkolenia w celu umieszczenia ich na swojej stronie internetowej, profilach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych.
 13. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wpisaniem adresu mailowego uczestnika do bazy newsletterowej. W każdym momencie można wypisać się z bazy pisząc na adres info@autyzm.info.
 14. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA ADO

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska, ul. Świetlikowa 62/1, 61-680 Poznań, NIP: 7773087254, REGON: 364663684.

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie szkoleń i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku, wykorzystania wizerunku, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  art. 9 ust.2 lit. a RODO),

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.

5) Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią/niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) żądania od Administratora danych Centrum logopedyczno- pedagogiczne Marcelina Żółtowska dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.